آرشیو سمینارهای برگزار شده

آرشیو سمینارهای برگزار شده

 

سمینارهای برگزار شده در سال 95

سمینار 5-95، مورخ 1395/08/26 در سازمان شیلات، گیلان 

سمینار 4-95، مورخ 1395/08/06 در مجتمع سیتی سنتر، اصفهان  

سمینار 3-95، مورخ 1395/06/04 در ساختمان انجمن مدیران صنایع 

سمینار 2-95، مورخ 1395/05/21 در ساختمان فراز صنعت، مشهد

سمینار 1-95، مورخ 1395/04/31 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

 

سمینارهای برگزار شده در سال 94

سمینار 9-94، مورخ 1394/12/06 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 8-94، مورخ 1394/12/05 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 7-94، مورخ 1394/11/01 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 6-94، مورخ 1394/08/14 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 5-94، مورخ 1394/07/09 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 4-94، مورخ 1394/05/29 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 3-94، مورخ 1394/05/28 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 2-94، مورخ 1394/03/07 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 1-94، مورخ 1394/02/24 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

 

سمینارهای برگزار شده در سال 93

سمینار 12-93، مورخ 1393/12/07 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 11-93، مورخ 1393/12/06 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 10-93، مورخ 1393/11/16 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 9-93، مورخ 1393/10/18 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 8-93، مورخ 1393/09/12 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 7-93، مورخ 1393/09/11 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 6-93، مورخ 1393/08/27 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 5-93، مورخ 1393/07/10 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 4-93، مورخ 1393/06/20 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 3-93، مورخ 1393/06/06 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 2-93، مورخ 1393/05/16 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

سمینار 1-93، مورخ 1393/04/05 در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

 

سمینارهای برگزار شده در سال 92

تهران، بهمن ماه92 _  مهدی صفری یزد

تهران، شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)،دی ماه92 _  مهدی صفری یزد

تهران، آبان ماه92 _  مهدی صفری یزد

تهران، مهر ماه92 _  مهدی صفری یزد

مشهد، گروه صنعتی چینی مقصود، شهریور ماه92 _  مهدی صفری یزد

تهران، مرداد ماه92 _  مهدی صفری یزد

تهران، تیر ماه92 _  مهدی صفری یزد

تهران اردیبهشت ماه 92  _  مهدی صفری یزد

 

سمینارهای برگزار شده در سال 91

کرج، بهمن ماه 91  _  مهدی صفری یزد

تهران، دی ماه91 _  مهدی صفری یزد

شیراز ، آذرماه 91 _  مهدی صفری یزد

تهران، آبان ماه 91 _  مهدی صفری یزد

تهران، مهر ماه 91 _  مهدی صفری یزد

تهران، شهریور ماه 91 _  مهدی صفری یزد

تهران، مرداد ماه 91 _  مهدی صفری یزد

تهران، تیر ماه 91 _  مهدی صفری یزد

مشهد، خرداد ماه 91 _  مهدی صفری یزد

تهران، اردیبهشت ماه 91 _  مهدی صفری یزد

تهران، فروردین ماه 91 _  مهدی صفری یزد

 

سمینارهای برگزار شده قبل از سال 91

مشهد – Estefan Broun

مشهد _  مهدی صفری یزد

اصفهان  _  مهدی صفری یزد

تهران – John Lohof

تهران _  مهدی صفری یزد